Проекти

Проект"Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Дейност 2 -Обучение на ученици Дейност 3 - обучение на педагогически специалисти Дейност 4 - обучение на родители

Научи повече

Проект BG 05M20P001-2.01-0120001"Образование за утрешния ден"-2020г.

Клуб " Дигитална работилница" - 3 и 4 клас -14 ученика с ръководител - Мариана Бъсина

Научи повече

Проект BG 05M20P001-2.01-0001"Подкрепа за успех" - учебна 2019/2020г.-Занимания по интереси "Спорт за всички"

Развитие на физическите способности на учениците и запознаване с не толкова популярни спортове за тях. Ръководител: Сашо Александров - учител по ФВС Участници в групата - 16

Научи повече

Проект BG 05M20P001-2.01-0001"Подкрепа за успех" - учебна 2019/2020г Допълнително обучение по математика - начален етап

Преодоляване на обучителните затруднения по математика в начален етап и системните пропуски на учениците при овладяване на учебното съдържание. Ръководител : Лилка Досевичина Участници в групата - 6

Научи повече

Проект BG 05M20P001-2.01-0001"Подкрепа за успех" - учебна 2019/2020г - Допълнително обучение по БЕЛ - прогимназиален етап

Преодоляване на обучителните затруднения по български език и литература в прогимназиален етап и системните пропуски при овладяване на учебното съдържание. Ръководител: Дима Стамберова - ст. прогимназиален учител Участници в групата - 6

Научи повече