Предоставяни услуги

Предоставяни услуги

1.Приемане на деца в първи клас в държавните и общинските училища

2.Преместване на ученици в държавните и общинските училища

3.Издаване на дубликат на документ за завършен клас , етап или степен на образование - удостоверения , сведетелства , дипломи

4.Издаване на удостоверение за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията  за завършване на клас , етап или основна степен на образование

5.Издаване на заповед за признаване или отказ за завършен перод или клас  за класовете от 1 -6 клас в училище на чужда държава

Процедурите и заявленията към предоставяните услуги са поместени в документи/административни услуги